తెలంగాణ గొర్రెలు మరియు మేకల అభివృద్ధి సహకార సమాఖ్య లిమిటెడ్ || తెలంగాణ ప్రభుత్వం


Sheep and Goat

Success Stories

Sheep & Goat Development Cooperative Federation Ltd

Future Strategies

Sheep & Goat Development Cooperative Federation Ltd

Veterinary Services

Sheep & Goat Development Cooperative Federation Ltd

Sheep Calender

Sheep & Goat Development Cooperative Federation Ltd

Tenders

Sheep & Goat Development Cooperative Federation Ltd

Achievemnets

Sheep & Goat Development Cooperative Federation Ltd

Grievences

Sheep & Goat Development Cooperative Federation Ltd

Help

Sheep & Goat Development Cooperative Federation Ltd

Statistics

Sheep & Goat Development Cooperative Federation Ltd

FAQ's

Sheep & Goat Development Cooperative Federation Ltd

Public Grievances Cell

Sheep & Goat Development Cooperative Federation Ltd

Beneficiary List

Sheep & Goat Development Cooperative Federation Ltd

Telangana Sheep and Goat Population

191 Lakhs

Total Sheep Population

49.48 Lakhs

Total Goat Population

Google Map

VISITOR COUNT: 1,18,028